NERTA BLUE DIAMOND 5 LITER (Forvask)

NERTA BLUE DIAMOND 5 LITER (Forvask)

Vanlig pris
449 kr
Salgspris
449 kr
Vanlig pris
599 kr
Utsolgt
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Nerta Blue Diamond er en skumsåpe som er super konsentrert. Her snakker vi et blandingsforhold på 0.5% – 3%. Blue Diamond skaper et tykkere skum enn sine produktbrødre men er også mer skånsom mot lakkforsegling og chrome, noe som er en stor fordel.

Blue Diamond er laget for å være ideell til mild vedlikeholdsvask men også kraftig nok til å gjøre rent før polering. Dette er den mest imponerende skumsåpen fra Nerta. Passer også utmerket til å skumme ned motorrom for vask.

Nerta Blue Diamond løser opp de fleste forurensinger enkelt og er utrolig effektiv på insektsrester. En forvask før håndvask er å anbefale for du får løsnet og skylt bort alle forurensinger før du berører lakken. Når du da tar håndvask er det kun trafikkfilmen du fjerner som gir en sikker og ripefri vask.

Blue Diamond passer perfekt til berøringsfri vedlikeholdsvask grunnet dens høye konsentrasjon, effekt og skånsom mot chrome og lakkforsegling.

SLIK BRUKER DU NERTA BLUE DIAMOND

  • Legg avfetting ved behov
  • Fyll opp skumkanonbeholderen etter riktig mengde
  • Sjekk at bilen ikke er varm, skum hele bilen og godt i hjulbuer
  • La det tjukke skummet jobbe og spyl av før det tørker
  • Håndvask ved behov
  • Ren bil

Innhold: 5L

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

EUH 208 Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
Fare - H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Fare- H318 Gir alvorlig øyeskader
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P301 + P33 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P36 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P304 + P34 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.