NERTA SKY WE 64  5 LITER (Forvask)
NERTA SKY WE 64  5 LITER (Forvask)
NERTA SKY WE 64  5 LITER (Forvask)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA SKY WE 64  5 LITER (Forvask)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA SKY WE 64  5 LITER (Forvask)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA SKY WE 64  5 LITER (Forvask)

NERTA SKY WE 64 5 LITER (Forvask)

Vanlig pris
449 kr
Salgspris
449 kr
Vanlig pris
499 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Nerta Sky We64 er ikke korrosivt og vil ikke skade chromelister som man kan oppleve med andre sterke forvasker, anbefales ved vedlikeholdsvask.

Produktet kan også brukes som insektfjerner ved sterkere blanding i egen triggerflaske.

Anbefalt blandingsforhold er 3-5% på sommeren og opptil 7% på vinterstid.

Ikke la Nerta Sky We64 tørke på lakken og spyl godt av etter påføring.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

 Advarsel - H315 Irriterer huden.
 Fare - H318 Gir alvorlig øyeskade.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302 + P35 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.