Shiny Garage Drop Off Vinduspakke

Shiny Garage Drop Off Vinduspakke

Vanlig pris
699 kr
Salgspris
699 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Pakken inneholder: 

1x Glass Polish Pro 

1x Scan Inspection Spray

1x Drop Off  Brukerveiledning se video under.

2x Purple Pocket Mikorfiber Applikator 13.5x3cm

2x All-Around Mikrofiber 40x40 380gsm

1x Premium Finishing Cloth 40x40 600gsm

 

 

Scan Inspection Spray

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008) H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Merkelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer:

Signalord: ADVARSEL

Faresetninger H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk øyevern / ansiktsbeskyttelse P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk

Drop Off

Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til CLP


Datablad.

Norsk-Engelsk


Shiny Garage Glass Polish

Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til CLP