Shiny Garage Fruit Snow Foam 5L + GRATIS Pre-Wash 1L

Shiny Garage Fruit Snow Foam 5L + GRATIS Pre-Wash 1L

Vanlig pris
379 kr
Salgspris
379 kr
Vanlig pris
0 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE


Her får du Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH 5L
 er et fantastisk produkt, som gir et tykt skum, lukter og rengjør godt. Og Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil 1L TFR med på kjøpet. 

Pre-Wash TFR er et avansert for vask produkt som oppskriften er basert på naturlige sitrusoljer kjent for utmerket avfetting og oppløsning av smuss egenskaper. I kombinasjon med avanserte fuktings- og rense ingredienser ble dette et ekstremt effektivt vaskeprodukt.

Pre-Wash Citrus TFR har en veldig god avfettingsegenskap, ideell til skumkanon som for vask før grundig rengjøring eller korreksjon.

Fjerner ikke voks og annen lakkbeskyttelse.

Skånsom, skader ikke lakk, plast, vinyl mm.

Fjerner snavs eller insekter perfekt.

Pre-Wash Citrus TFR kan påføres som en spray eller som et aktivt skum.

Bruksanvisning:

- Sørg for at overflaten er kald,

- Ikke bruk i direkte sol,

Skum:

1.100 ml produkt fortynnet i 1 liter varmt vann,
2. spray overflaten og la stå i 4-5 minutter og skyll,
Spray:
Avhengig av tilsmussingsgraden, fortynn produktet i 1 liter varmt vann,
2. spray overflaten og la stå i 4-5 minutter,
3. Ikke la tørke, skyll deretter.

Sterkt tilsmusset / forhåndsvasket - 50 ml produkt per 1 liter vann
Regelmessig vask av beskyttede biler - 25 ml produkt per 1 liter vann

Volum. 1-5L


Fare

Etsende/irriterende for huden

H315 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne


Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade


Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)
Fareutsagn:
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.
Sikkerhetssetninger:
P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313
Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.
Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad se linken under.

Norsk-EngelskFruit Snow Foam

Nå enda bedre egenskaper!

  • et utrolig skum som forblir på lakken i opptil 7 minutter,
  • veldig hyggelig frukt lukt,
  • mye bedre vaskeegenskaper,
  • anbefalt fortynning av 80-100 ml produkt og 1 liter vann (Skumkanon)
  • anbefalt fortynning i Marolex Pumpekanne  20-40 ml produkt og 1,5 liter vann.

Volum 1- 5L

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Fareutsagn:

H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger:

P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313

I tilfelle hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.

Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk