Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet

Shiny Garage Vaskepakke 2 Bøttersystemet

Vanlig pris
1.200 kr
Salgspris
1.200 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Vaskepakken består av følgende produkter:

1 x Bøtte 20 L+Lokk+Grit Guard Rød

1 x Bøtte 20 L+Lokk+Grit Guard Sort

1 x Wash Mitt Vaske hanske

1 x Base Shampoo uten voks 0.5 L

1 x Pre Wash Citrus Oil TFR-Avfetting Forvask 1 L

 

PRE WASH

Fare

Etsende/irriterende for huden

H315 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne


Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade


Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)
Fareutsagn:
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.
Sikkerhetssetninger:
P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313
Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.
Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk

BASE SHAMPOO

Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til CLP

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk