Shiny Garage Wheel & Tire Cleaner 0,5L

Shiny Garage Wheel & Tire Cleaner 0,5L

Vanlig pris
129 kr
Salgspris
129 kr
Vanlig pris
Utsolgt
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Wheel & Tire Cleaner er et bruksklart produkt som er helt trygt for alle underlag, for rengjøring av felger og dekk. Litt alkalisk reaksjon, riktig utvalgte fukte- og chelateringsforbindelser garanterer effektiviteten av vasken. Etter påføring får overflaten en blank overflate.

  • alkalisk pH
  • høy effektivitet
  • allsidighet (felger og dekk)
  • enkel i bruk

pH: alkalisk

Lukt: sitronsorbet

Bruksanvisning:

  • Sørg for at overflaten er kjølig
  • Må ikke påføres i direkte sollys
  1. Spray overflaten med en forstøver.
  2. Vent 2-3 minutter, bruk børste om nødvendig.
  3. Skyll med vann under trykk.
  4. Tørk med en ren mikrofiber.

Tilgjengelig kapasitet: 500ml

 

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskadeKlassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger: H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

Farebestemmende komponenter for merking: Inneholder: Alkoholer, C12-15, etoksylert 3-5 TE

EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive stoffer

 

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk