Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral PH 1-5L
Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral PH 1-5L
Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral PH 1-5L
  • Ladda upp bild till gallerivisning, Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral PH 1-5L
  • Ladda upp bild till gallerivisning, Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral PH 1-5L
  • Ladda upp bild till gallerivisning, Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral PH 1-5L

Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral PH 1-5L

Ordinarie pris
199 kr
Försäljningspris
199 kr
Ordinarie pris
199 kr
Slutsåld
Enhetspris
per 
Skatt ingår.

PRODUKTBESKRIVELSE


Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH
 er et fantastisk produkt, som gir et tykt skum, lukter og rengjør godt.

Nå enda bedre egenskaper!

  • et utrolig skum som forblir på lakken i opptil 7 minutter,
  • veldig hyggelig frukt lukt,
  • mye bedre vaskeegenskaper,
  • anbefalt fortynning av 80-100 ml produkt og 1 liter vann (Skumkanon)
  • anbefalt fortynning i Marolex Pumpekanne  20-40 ml produkt og 1,5 liter vann.

Volum 1- 5L

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Fareutsagn:

H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger:

P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313

I tilfelle hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.

Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk